Truyện liên quan đến Bạo Sao Tề Thiên Tiêu

Người Tại Đấu La, Không Có Hồn Hoàn Convert

Không Có Hồn Kỹ Ta, Chém Lật Đấu La

Người Ở Đấu La, Khai Cục Tao Lôi Phách

Người Tại Đấu La, Bắt Đầu Gặp Sét Đánh