/6

( mau xuyên + người qua đường Giáp + hệ thống + không gian )Đường miên miên cứu người sau khi chết bị một người qua đường Giáp hệ thống lựa chọn, xuyên qua các tiểu thế giới, thay thế vốn không nên sớm chết pháo hôi, sống thọ và chết tại nhà.Có thế giới có CP, có không có.

Truyện ngẫu nhiên