/3
Người tại Mộc Diệp, vừa xuống phi cơ, xin hỏi, ba mươi tuổi còn chưa mở Sharingan, cái này bình thường sao? Ta chỉ có một cái cực độ không đáng tin cậy thêm điểm hệ thống, ai tới nói cho ta biết 3 cái hố cha tuyển hạng, ta nên chọn cái nào? Một cái ba ngày chưa giặt chân trái 1: Kỳ hành loại bước chân, tốc độ di chuyển +50%2: Trang bị chỉ đen lúc, lực sát thương +200%...


Truyện ngẫu nhiên