/4
Một cái bây giờ tán đả vương xuyên qua trở thành Tùy Dương đế Dương Quảng, sẽ hay không kéo dài hắn hoang đường dâm mỹ sinh hoạt, vẫn là khai sáng một cái siêu việt Mông Cổ quốc siêu cấp đại đế quốc? Lại nhìn nhân vật chính như thế nào bình định mười tám lộ bụi mù, diệt đi Đại Đường, bản đồ vượt qua Âu Á đại lục.

Đảo quốc vương hậu, Châu Âu Nữ Hoàng, đại danh đỉnh đỉnh Tiêu hoàng hậu, ha ha tiện nghi lão cha Dương Kiên hậu cung, ta liền gắng gượng làm nhận!

Truyện ngẫu nhiên