/16
Một năm này, hơn mười châu phủ đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào.
Một năm này, ngũ đại phiên trấn cát cứ, phiên vương làm loạn.
......
Một năm này, trương Vân Xuyên vào rừng làm cướp, trở thành Cửu Phong sơn một cái đại sơn tặc.

Truyện ngẫu nhiên