/4

Mở mắt ra, Dewey Jones phát hiện mình làm Thực tử đồ, bị ném vào Azkaban.

"Đó là một đoạn khó quên ký ức."

"Nó dưỡng thành ta thói quen tốt."

"Chỉ có nắm giữ đại kiếm pháp sư mới là tốt pháp sư."

"Ta mới là thời đại mới Hogwarts Kiếm Thánh!"

"Có chút chim nhất định là sẽ không bị nhốt ở trong lồng, bởi vì chúng nó mỗi một mảnh lông chim đều lóng lánh tự do hào quang."

Truyện ngẫu nhiên