/7
Hoàng long xuyên qua Hồng Hoang, trở thành Xiển giáo một trong thập nhị kim tiên Hoàng Long chân nhân.
Không Linh Bảo, không chiến tích, không đệ tử, tục xưng ba không chân nhân.
Không quan hệ, ta có nghịch thiên ngộ tính!
Bắt đầu cải tiến Cửu Chuyển Huyền Công, nhục thân bất diệt!
Luyện đan, luyện khí, bày trận, tam giáo truyền thừa một tay trảo.
Thiên Cương ba mươi sáu pháp, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, thần thông thuật pháp sửa cũ thành mới.
Tiên thiên linh bảo uy năng vô tận?
Ăn ta một phát Thiên Đạo sụp đổ thuật!

Truyện ngẫu nhiên