/12

Một cái Xuyên Việt ở 1983 năm Hồng Kông, trở thành Hồng Kông Thủ Phú cố sự.Giới giải trí? Xã Hội Đen? Phòng Địa Sản?. . .

Truyện ngẫu nhiên