/6
Kinh dị trò chơi buông xuống nhân gian, người chơi bắt đầu đều có một cái kỹ năng, mỗi cục trò chơi chỉ có thể sử dụng một lần, không đến sinh tử tồn vong lúc không dám tùy tiện sử dụng.
Thẳng đến bỗng dưng một ngày, thấy được một cái đem kỹ năng làm phổ công nam nhân, triệt để chấn kinh.
Lý kham: “Người với người thể chất không thể quơ đũa cả nắm, ta từng tại cực độ tức giận tình huống phía dưới......”

Truyện ngẫu nhiên