/20

Mười vạn năm trước, hắn là Thiên Lam tông khai sơn đệ tử, sư phụ hắn phi thăng, hắn tại luyện khí. Chín vạn năm trước, hắn sư điệt phi thăng, hắn tại luyện khí. Năm vạn năm trước, Thiên Lam tông giữ cửa lão cẩu cũng phi thăng, hắn còn tại luyện khí. Ba vạn năm trước, dưới núi viên kia cây già cũng thành yêu, độ kiếp chưa thành, thân tử đạo tiêu, hắn như cũ tại luyện khí. Một vạn năm trước, Thiên Lam tông thứ chín ngàn tám trăm bảy mươi hai đời đệ tử Trương Vô Cực cũng phi thăng, Từ Dương yên lặng luyện khí. Hắn bế quan một vạn năm, cuối cùng, hắn đột phá Luyện Khí kỳ thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín tầng! Một vạn năm về sau, hắn phá quan mà ra!

Truyện ngẫu nhiên