/4
【 Thế giới của ta + Chat group + Không chết + Anime + Truyền hình điện ảnh + Trò chơi 】
Dương Ba bởi vì tư tàng anh ruột ổ cứng,
Bị hôn ca một cước nhét vào truyền tống môn, xuyên qua đến trong thế giới của ta.
Tiếp đó gia nhập Chat group.
Bắt đầu từ đó kiếm chuyện cá ướp muối sinh hoạt.
( Có nhiều chỗ không rõ ràng có thể nhìn ta một chút trước đây quyển sách kia!)

Truyện ngẫu nhiên