Review: Tuy là sắc hiệp nhưng không phải thuần sắc mà là 1 câu truyện kết cấu rất rõ ràng truyện main làm về giải trí ở Hong Kong nhưng có lồng ghép phim vào như thần bài, người trong giang hồ,...

tác có nghiên cứu rất sâu không đơn thuần là truyện yy

Truyện ngẫu nhiên