/4

Man Hoang đại lục, vạn tộc san sát, cá lớn nuốt cá bé.

Xuyên việt đến Man Hoang đại lục, Lâm Phong phát hiện, nhân tộc ở Man Hoang đại lục là nhỏ yếu nhất chủng tộc một trong, tộc nhân rất nhiều, lại chỉ có thể bị chủng tộc khác chăn nuôi, nô dịch.

Tràn ngập nguy cơ lúc, Lâm Phong giải tỏa "Nhân tộc quật khởi" hệ thống, có thể từ Dị Thế Giới triệu hoán tên là "Người chơi " sinh vật, trợ giúp hắn khai cương thác thổ.

Đệ tứ thiên tai hàng lâm, từ đây, không người có thể ngăn cản nhân tộc quật khởi!

Phàm Nhân cảnh - Siêu Phàm cảnh...

dị thế giới, map rộng, nhiều chủng tộc
mọi thứ từ số 0, người chơi bắt đầu chế tạo từng thứ 1, từ kiến trúc, văn minh...
tác ra 800k chữ r, bao no

Truyện ngẫu nhiên