/6

Cao xa một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình xuyên qua đến một cái yêu ma hoành hành nguy hiểm thế giới!Thành một cái tầng dưới chót luyện khí sĩ, tùy tiện một cái ngoài ý muốn đều có thể đem hắn đánh vào vực sâu!May mắn, cao xa đạt được một cái có thể phân tích thế gian hết thảy công pháp kỹ năng thần kỳ giao diện!Hắn các loại kỹ năng thế nhưng có thể thông qua phân tích trực tiếp tăng lên cấp bậc!【 ngự lôi thuật phân tích thành công, ngươi ngự lôi thuật thuần thục độ tăng lên tới tông sư cấp! 】【 sí dương phù phân tích thành công, ngươi sí dương phù thuần thục độ tăng lên tới tông sư cấp! 】……Chế phù, luyện đan, đúc khí, tăng lên cảnh giới!Ở cái này cường giả hô mưa gọi gió, kẻ yếu mệnh như cỏ rác tàn khốc thế giới.Cầu người không bằng cầu mình, chỉ có không ngừng biến cường, mới có thể càng tốt sinh tồn đi xuống!

Truyện ngẫu nhiên