/4

Trần thâm xuyên qua đến một cái tiên hiệp thế giới, trở thành tiên tông nhặt xác người, mỗi ngày cấp đệ tử đã chết nhập liệm hạ táng.Hạ táng luyện khí bảy tầng đệ tử, đạt được này sinh thời tiên đạo công pháp, tiên đạo kinh nghiệm, đạt được bộ phận linh căn.Hạ táng trận đạo phong nội môn đệ tử, đạt được Tụ Linh Trận pháp, đạt được ngăn sát trận, đạt được trận đạo kinh nghiệm.Hạ táng đan đạo đại sư, đạt được Bồi Nguyên Đan phương, Trúc Cơ đan phương, đạt được đan đạo cấp đại sư kinh nghiệm bao. Hạ táng siêu cấp thiên tài, linh căn bổ toàn, thành tựu thiên cấp linh căn......Hai mươi năm sau, đã trưởng thành vì Kim Đan chân quân lại vẫn như cũ điệu thấp nhặt xác người trần thâm phát hiện, lần này đưa tới thi thể không bình thường, hình như là toàn tông môn người!

Truyện ngẫu nhiên