/11
Dương Thần xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, trở thành Thục Sơn môn hạ một cái trông coi Kiếm Trủng tạp dịch đệ tử.
Vốn cho rằng cả đời này cứ như vậy bình thản đi qua, kết quả lại kích hoạt lên đánh dấu hệ thống, mỗi ngày đều có thể thu được đủ loại đánh dấu ban thưởng.
Tại tông môn đại điện đánh dấu, thu được Vạn Kiếm Quyết
Tại Kiếm Trủng đánh dấu, thu được vô cấu thần thể
Tại Tỏa Yêu Tháp đánh dấu, thu được trấn yêu kiếm
Dương Thần tại căn cứ không phải vô địch tuyệt không rời núi nguyên tắc, tại tông môn đánh dấu trăm năm
Thẳng đến ngày đó tà Kiếm Tiên hàng thế, dẫn dắt số lớn yêu ma đột kích Thục Sơn, Thục Sơn đệ tử lúc tuyệt vọng...
Một tiếng kiếm tới.
Kiếm Trủng chỗ vạch phá ra một đạo kiếm quang, lục giới chấn động theo

Truyện ngẫu nhiên