/9

Không đánh dấu, không đánh tạp.Không dựa hô hấp, không dựa đi đường, không dựa tim đập.Hệ thống xuất phẩm, một bước đúng chỗ

Truyện ngẫu nhiên