/2
Hàng phục long hổ điều khảm ly, tu được linh quang thấu phòng minh. Xuất thần nhập khiếu tham huyền diệu, uẩn dưỡng Tiên Dương giải minh thuyên.

Bách luyện chung toàn Đạo gia công, thiên kiếp mới thành Trường Sinh Quả. Từ đây phù diêu xa thanh minh, đăng lâm Cửu Tiêu liệt tiên nữ.

--

Cổ 'Hằng' từ 'Nguyệt', nguyệt giữa thiên địa, cố hữu dài lâu, vĩnh cửu chi ý.

Đã đầu thai làm người, Hứa Hằng liền muốn viết xuống chính mình cố sự, mới tính không phụ tên này.

Kể chuyện làm người hai đời người cầu tiên con đường cố sự.

Truyện ngẫu nhiên