/51

Đại đạo mờ ảo, thuận chi giả vẫn, cạnh ra giả sinh.Một giới phàm nhân, tiên đạo tranh phong.Truyện ngẫu nhiên