/3
Xuyên qua toàn dân thức tỉnh thế giới, Tô Bạch lại không có thể thức tỉnh bất luận cái gì thiên phú.
Còn tốt trời không tuyệt đường người, hắn thế mà đã thức tỉnh tinh linh nhà hệ thống!
Ngự tam gia, Thần thú, đủ loại đủ kiểu chuẩn thần cùng siêu cường tinh linh, từng cái xuất hiện ở cửa hàng thú cưng bên trong!
Làm Tô Bạch cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, tinh linh đại lục dung hợp thực tế.
Vô số cường giả tại các đại sinh mệnh cấm khu bên trong, thấy được bị Thần thú tinh linh cuồng phiến đại bức đấu cấm khu chúa tể thời điểm, mọi người mới chính thức ý thức được.
Nhân loại bị chết thú áp chế thời gian một đi không trở lại!
Tinh linh, mới thật sự là tương lai quang minh!

Truyện ngẫu nhiên