/4

Từ chia đều cơ duyên bắt đầu siêu phàm nhập thánh.

【 Hảo huynh đệ của ngươi lưu tư cùng cơ duyên tế hội gặp được tiền của phi nghĩa, phát động ‘ Thâu thiên ’ thiên phú thuộc tính, cơ duyên chia đều, chia lãi một nửa tiền của phi nghĩa ngạch số, RMB+50000.】 【 Hảo huynh đệ của ngươi Khương Thiên hùng nuốt một cái đoán thể đan, căn cơ phải cố, tu vi có thành, phát động ‘ Thâu thiên ’ thiên phú thuộc tính, cơ duyên chia đều, chia lãi một nửa tu vi tăng phúc, võ đạo căn cơ +5, tu vi võ đạo +3.】 ......


Tiểu thuyết từ mấu chốt: Từ chia đều cơ duyên bắt đầu siêu phàm nhập thánh không pop-up, từ chia đều cơ duyên bắt đầu siêu phàm nhập thánh txt toàn tập download, từ chia đều cơ duyên bắt đầu siêu phàm nhập thánh chương mới nhất đọc


Truyện ngẫu nhiên