/14

Từ khi Trái Đất bị liệt là vật sưu tập, hết thảy đều bị thay đổi.Module trở thành nguồn gốc của hết thảy lực lượng siêu phàm, mà thám hiểm chiều không gian trở thành phương thức tốt nhất thu hoạch module.Module nội lực + kinh mạch + khiếu huyệt + ngọn lửa + đao = Nhiên Mộc đao pháp?Module ma lực + mô hình pháp thuật + tinh thần lực dẫn đạo + phi đạn = ma pháp phi đạn?Nội lực + khí huyết + không gian + sinh mệnh + tử vong + xay nghiền + chuyển đổi +? ? ? = ? ? ?Lĩnh lấy bản thân tiền bồi thường tử vong Lục Bách, bắt đầu lữ trình không ngừng nhổ tử vong lông dê.

Truyện ngẫu nhiên